[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
vision


จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ
หลักสูตรพิเศษ
เว็บลิงค์


คู่มือการใช้งาน Tablet  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

            โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๕ ในรัชสมัยของ
พระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นเถระผู้ใหญ่มีชื่อว่า
พระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช  สังฆนายกตรีปิฎก  คณาลังการ  ศีลมาจารย์วินัยสุนทร  ยติคณิศรบวรสังฆาราม  คามวาสี  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมา  หลังจากที่ท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ ๑ ปี ท่านได้มาตรวจเยี่ยมวัดตานีนรสโมสร(วัดกลาง) สมัยนั้นมีชื่อว่า วัดบางน้ำจืดท่านได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ขึ้น โดยใช้ศาลาท่าน้ำเป็นสถานที่เรียน (ปัจจุบัน คือ ที่ตั้งของสถานีดับเพลิง)
                       
นักเรียนได้อาศัยเรียนอยู่ที่ศาลาท่าน้ำได้เป็นระยะเวลาประมาณครึ่งปี จึงย้ายมาเปิดสอนที่ริมแม่น้ำสามัคคีติดกับบ้านสะบารัง โดยใช้พลับพลารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์
เคยเสด็จฯ มาตั้งกล้องดูดาวในสนามศักดิ์เสนีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี (แท่นดูดาว ขนาดกว้างยาว ๒ เมตร สูง ๒ เมตร ปัจจุบันฝังในสนามแล้ว) ชื่อเรือนราชประสิทธิ์ เป็นที่เรียน และได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า โรงเรียนปัตตานี “เบญจมราชูทิศ” เพื่อเป็นบรมราชานุสรณ์แด่พระพุทธเจ้าหลวงสมเด็จพระราชบิดา สมัยนั้นมีพระยาเดชานุชิตหรือพระยาศักดิ์เสนี
เป็นสมุหเทศาภิบาล มณฑลปัตตานี เปิดสอนแบบสหศึกษา มีนายโต๊ะ เป็นครูใหญ่ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๕๕ เป็นต้นมา
                       
ต่อมาทางมณฑลปัตตานีได้มีหนังสือราชการแจ้งไปยังกระทรวงธรรมการให้ทราบว่า “บรรดาข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ในมณฑลปัตตานี ได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์และสิ่งของ รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑๕,๓๓๐ บาท ๒๓ สตางค์ เพื่อจัดสร้างโรงเรียนประจำมณฑลขึ้นโดยสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ยกพื้น
ชั้นเดียวหนึ่งหลัง  ตัวเรือนกว้าง ๔ วา ๒ ศอก ยาว ๒๒ วา ๒ ศอก ทาสีทั้งภายในและภายนอก แบ่งเป็น ๖ ห้องเรียน ห้องพักครู ๒ ห้อง และห้องประชุม ๑ ห้อง รวมเงินค่าก่อสร้างตัวเรือนและจัดทำโต๊ะเก้าอี้
ทั้งสิ้น ๑๕,๓๓๐ บาทถ้วน”
                       
เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วทางมณฑลปัตตานีได้จัดให้มีพิธีเปิดโรงเรียนเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยมหาอำมาตย์ตรี พระยาเดชานุชิตสมุหเทศาภิบาลมณฑลปัตตานี  ได้เชิญเสด็จมหาอำมาตย์โทสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศรวร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี

 
ครั้นพุทธศักราช ๒๔๘๒ โรงเรียนปัตตานี “เบญจมราชูทิศ” ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียน ๑
(ปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว) ด้วยเหตุจำนวนนักเรียนมากขึ้น และเป็นการขยายบริเวณโรงเรียนให้กว้างขวางพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย โรงเรียนปัตตานี “เบญจมราชูทิศ” ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่
ให้เหมาะสมเป็น “โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี” เมื่อ พุทธศักราช ๒๕๑๐ มีครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานโรงเรียนดังนี้


          ๑. นายโต๊ะ                                    ครูใหญ่                     ๒๔๕๕ – ๒๔๖๐
          ๒. ขุนอนุพนธ์ศิษยานุศาสน์         ครูใหญ่                     ๒๔๖๐ – ๒๔๖๕
          ๓. ขุนวิจิตรมาตร                          ครูใหญ่                     ๒๔๖๕ – ๒๔๗๗
          ๔. นายอ๋อง  บุญยิ่ง                       ครูใหญ่                     ๒๔๗๗ – ๒๔๗๗
          ๕. นายรุ่น  วุฒมณี                        ครูใหญ่                     ๒๔๗๗ – ๒๔๘๔
          ๖. นายสุดใจ  เหล่าสุนทร              ครูใหญ่                     ๒๔๘๔ – ๒๔๘๕
          ๗. นายจำรัส  สุขุมวัฒนะ              ครูใหญ่                     ๒๔๘๖ – ๒๔๘๖
          ๘. นายนิตย์  นพคุณ                      ครูใหญ่                     ๒๔๘๖ – ๒๔๙๐
          ๙. นายกุศล  สุจรรยา                     ครูใหญ่                     ๒๔๙๐ – ๒๔๙๓
          ๑๐. นายเดี่ยน  ศรีวิโรจน์                ครูใหญ่                     ๒๔๙๓ – ๒๕๐๒
          ๑๑. นายชำเลือง  วุฒิจันทร์          อาจารย์ใหญ่               ๒๕๐๕ – ๒๕๐๖
          ๑๒. นายช่วง  เพชรานนท์             ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๐๖ – ๒๕๒๒
          ๑๓. นายสัญฐิกร  บุญเพิ่ม           ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๒๒ – ๒๕๒๔
          ๑๔. นายสุวิชช์  ศรีทิพยราษฎร์    ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๒๔ – ๒๕๒๗
          ๑๕. นายนิทัศน์  ไชยรัตน์          ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๒๗ – ๒๕๒๙
          ๑๖. ว่าที่ ร.ต. จรงค์  สำเภา        ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๒๙ – ๒๕๓๓
          ๑๗. นายมนูญ  แสงเจริญ          ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๓๓ – ๒๕๓๕
          ๑๘. นายสถิต  อุทัย                 ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗
          ๑๙. นายณรงค์  พิสุทธิชาติ         ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๓๗ – ๒๕๔๐
          ๒๐. นายปกรณ์  เทพษร            ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑
          ๒๑. นายเฉลียว  พงศาปาน        ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓
          ๒๒. นายสนิท  เศวตวงศ์สกุล       ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔
          ๒๓. นายนริศ  ฤทธาภิรมย์         ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖
          ๒๔. นายวิลาพ  อุทัยรัตน์          ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓
          ๒๗. นายสมคิด  บุตรทองแก้ว      ผู้อำนวยการโรงเรียน      ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
          ๒๘. นายจุมพล  ทองใหม่          ผู้อำนวยการโรงเรียน      ปัจจุบัน

ปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๕) โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๕๘๕ คน จัดเป็น ๖๒ ห้องเรียน (๑๒ – ๑๓ – ๑๓ – ๘ – ๘ -๘ ) ครู ๑๐๙ คน
พนักงานราชการ ๘ คน พนักงานบริการ ๑๐ คน พนักงานขับรถยนต์ ๒  คนลูกจ้างชั่วคราว ๔๖ คน

สถานที่ตั้ง โรงเรียน ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๓๓-๖๕๗๕ (สำนักงานโรงเรียน) ๐-๗๓๓๓-๖๗๐๓ (ฝ่ายบริหารบุคคล)  และโทรสาร
๐-๗๓๓๓-๖๕๗๗ E-mail: benjamapn@hotmail.com   www.Benjamapn.ac.th  มีเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๒ งาน
๕๒ ตารางวา