โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49

งานก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49  จำนวน 1 หลัง

โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

รายละเอียด  กดที่นี่

งานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49

งานจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 จำนวน 1 หลัง 

ตามโครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่น งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

รายละเอียด  กดที่นี่

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี (โครงการห้องเรียนดนตรี)

งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี (โครงการห้องเรียนดนตรี) จำนวน 22 รายการ

งบลงทุน จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ รายการค่าครุภัณฑ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด  คลิ๊กที่นี่

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่