งานจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ๔ แบบ ๓๑๘ พ และ อาคารเกษตร

งานจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน ๔ แบบ ๓๑๘ พ และ อาคารเกษตร

(งานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา , มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

วงเงิน  396,600 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่