ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 5

ด้วยแผนกวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับศูนย์เกาหลีศึกษา ( THE ACADAMY OF KOREAN STUDIES ) จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาเกาหลีให้แก่นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมค่าย    ( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )