วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 

     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายจุมพล  ทองใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และ ลูกเสือ - เนตรนารี  โดยรำลึกถึง วันมหาธีรราชเจ้า ซึ่ง ตรงกับสมัยของสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มการลูกเสือเป็นครั้งแรก ปัจจุบันได้มีกิจกรรมลูกเสือ และกองเสือป่า เพื่อใช้เป็นกำลังของทหาร และให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่น มีการริเริ่มใช้นามสกุล คำนำหน้า นาย นางสาวขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมาได้มีการใช้ธงรูปช้างเผือกอยู่ตรงกลาง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า ประเทศไทยควรจะมี ธงประจำชาติ พระองค์จึงทรงใช้ธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติ และทรงดำเนินงานด้านการประปา ต่อจากพระ ราชบิดา รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้มีการสร้างโรงพยาบาล ทรงฝึกให้ประชาชนได้รู้จักการออมทรัพย์ โดยจัดตั้งธนาคารออมสิน และ ประกาศกฏมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ ทรงมีพระราชนิพนธ์หนังสือไทย ทรงเป็นบุรุษหนังสือไทย หนังสือพิมพ์ นักปกครอง นักการศึกษา และ นักศาสนาด้วย และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เสมอภาคทางการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งทหารเข้าร่วมสงคราม จนพระองค์ได้ถูก ขนานนามว่า '' สมเด็จมหาธีรราชเจ้า '' พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ชาวไทย จึงถือว่าเป็นวันมหาธีรราชเจ้า