การแข่งขันฟุตซอลลีก เพื่อความเป็นเลิศและต้านภัยยาเสพติด2017

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานีโดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดการแข่งขันฟุตซอลลีกฯต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 97 ปี พิธีเปิดโดยผู้อำนวยการจุมพล  ทองใหม่

คลิ๊กที่นี้