โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจุมพล  ทองใหม่

Login

จำการเข้าระบบ

       

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

 

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ข่าวกิจกรรมในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2016

เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ.2559 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2016 ขึ้น ณ สวนประวัติศาสตร์    พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปใช้  การสื่อสารความรู้ความคิดทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงความรู้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  ช่วยฝึกฝน  และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง  อีกทั้งยังฝึกการอยู่ร่วมกัน  การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้อีกด้วย

 

 

 

         

 

 

 

  

 

 

 

>>ดาวน์โหลดใบกิจกรรม

>>เทคนิคการคิดเลขเร็ว

https://youtu.be/t3LK7g9Cme4

เผยแพร่ผลงานครู

ข่าวการศึกษา

 

News box Module

Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description
Name
Main Title
Text Description

FB

แผนที่