ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2016

เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ.2559 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2016 ขึ้น ณ สวนประวัติศาสตร์    พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปใช้  การสื่อสารความรู้ความคิดทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงความรู้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  ช่วยฝึกฝน  และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง  อีกทั้งยังฝึกการอยู่ร่วมกัน  การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้อีกด้วย

 

 

 

         

 

 

 

  

 

 

 

>>ดาวน์โหลดใบกิจกรรม

>>เทคนิคการคิดเลขเร็ว

https://youtu.be/t3LK7g9Cme4