การแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์

                ครูพิชญา  เหล่าเจริญสุข และครูอัยซะห์  วาเตะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวอามีฌาร์   วาจิ                 ม.5/1

2. นางสาวกนกพร   จองเดิม               ม.5/2

3. นางสาวธัญญาเรศ  ประทุมเทศ ม.4/1

4. นางสาวนาตาชา   หมัดมูซา            ม.4/2

5. นายอัฟฟาน      แวมง                      ม.4/2

เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2559 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา