โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี            โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๕ ในรัชสมัยของพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นเถระผู้ใหญ่มีชื่อว่าพระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช  สังฆนายกตรีปิฎก  คณาลังการ  ศีลมาจารย์วินัยสุนทร  ยติคณิศรบวรสังฆาราม  คามวาสี  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมา  หลังจากที่ท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ ๑ ปี ท่านได้มาตรวจเยี่ยมวัดตานีนรสโมสร(วัดกลาง) สมัยนั้นมีชื่อว่า วัดบางน้ำจืดท่านได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ขึ้น โดยใช้ศาลาท่าน้ำเป็นสถานที่เรียน (ปัจจุบัน คือ ที่ตั้งของสถานีดับเพลิง)
                       
              นักเรียนได้อาศัยเรียนอยู่ที่ศาลาท่าน้ำได้เป็นระยะเวลาประมาณครึ่งปี จึงย้ายมาเปิดสอนที่ริมแม่น้ำสามัคคีติดกับบ้านสะบารัง โดยใช้พลับพลารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์
เคยเสด็จฯ มาตั้งกล้องดูดาวในสนามศักดิ์เสนีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี (แท่นดูดาว ขนาดกว้างยาว ๒ เมตร สูง ๒ เมตร ปัจจุบันฝังในสนามแล้ว) ชื่อเรือนราชประสิทธิ์ เป็นที่เรียน และได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า โรงเรียนปัตตานี “เบญจมราชูทิศ” เพื่อเป็นบรมราชานุสรณ์แด่พระพุทธเจ้าหลวงสมเด็จพระราชบิดา สมัยนั้นมีพระยาเดชานุชิตหรือพระยาศักดิ์เสนีเป็นสมุหเทศาภิบาล มณฑลปัตตานี เปิดสอนแบบสหศึกษา มีนายโต๊ะ เป็นครูใหญ่ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๕๕ เป็นต้นมา
                       
        ต่อมาทางมณฑลปัตตานีได้มีหนังสือราชการแจ้งไปยังกระทรวงธรรมการให้ทราบว่า “บรรดาข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ในมณฑลปัตตานี ได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์และสิ่งของ รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑๕,๓๓๐ บาท ๒๓ สตางค์ เพื่อจัดสร้างโรงเรียนประจำมณฑลขึ้นโดยสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ยกพื้นชั้นเดียวหนึ่งหลัง  ตัวเรือนกว้าง ๔ วา ๒ ศอก ยาว ๒๒ วา ๒ ศอก ทาสีทั้งภายในและภายนอก แบ่งเป็น ๖ ห้องเรียน ห้องพักครู ๒ ห้อง และห้องประชุม ๑ ห้อง รวมเงินค่าก่อสร้างตัวเรือนและจัดทำโต๊ะเก้าอี้ทั้งสิ้น ๑๕,๓๓๐ บาทถ้วน”
                       
          เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วทางมณฑลปัตตานีได้จัดให้มีพิธีเปิดโรงเรียนเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยมหาอำมาตย์ตรี พระยาเดชานุชิตสมุหเทศาภิบาลมณฑลปัตตานี  ได้เชิญเสด็จมหาอำมาตย์โทสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศรวร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี

 
                  ครั้นพุทธศักราช ๒๔๘๒ โรงเรียนปัตตานี “เบญจมราชูทิศ” ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียน ๑(ปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว) ด้วยเหตุจำนวนนักเรียนมากขึ้น และเป็นการขยายบริเวณโรงเรียนให้กว้างขวางพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย โรงเรียนปัตตานี “เบญจมราชูทิศ” ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เหมาะสมเป็น “โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี” เมื่อ พุทธศักราช ๒๕๑๐ มีครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานโรงเรียนดังนี้

  

ที่    
ชื่อ                               
ตำแหน่ง                      ปีที่ดำรงตำแหน่ง        
1  นายโต๊ะ              ครูใหญ่  ๒๔๕๕ – ๒๔๖๐
2  ขุนอนุพนธ์ศิษยานุศาสน์  ครูใหญ่  ๒๔๖๐ – ๒๔๖๕
3  ขุนวิจิตรมาตร  ครูใหญ่  ๒๔๖๕ – ๒๔๗๗
4  นายอ๋อง  บุญยิ่ง  ครูใหญ่  ๒๔๗๗ – ๒๔๗๗
5  นายรุ่น  วุฒมณี  ครูใหญ่  ๒๔๗๗ – ๒๔๘๔
6  นายสุดใจ  เหล่าสุนทร  ครูใหญ่  ๒๔๘๔ – ๒๔๘๕
7  นายจำรัส  สุขุมวัฒนะ  ครูใหญ่  ๒๔๘๖ – ๒๔๘๖
8  นายนิตย์  นพคุณ  ครูใหญ่  ๒๔๘๖ – ๒๔๙๐
9  นายกุศล  สุจรรยา  ครูใหญ่  ๒๔๙๐ – ๒๔๙๓
10  นายเดี่ยน  ศรีวิโรจน์  ครูใหญ่  ๒๔๙๓ – ๒๕๐๒
11  นายชำเลือง  วุฒิจันทร์ 
 อาจารย์ใหญ่  ๒๕๐๕ – ๒๕๐๖
12  นายช่วง  เพชรานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๐๖ – ๒๕๒๒
13  นายสัญฐิกร  บุญเพิ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๒๒ – ๒๕๒๔
14  นายสุวิชช์  ศรีทิพยราษฎร์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๒๔ – ๒๕๒๗
15  นายนิทัศน์  ไชยรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๒๗ – ๒๕๒๙
16  ว่าที่ ร.ต. จรงค์  สำเภา
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๒๙ – ๒๕๓๓
17  นายมนูญ  แสงเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๓๓ – ๒๕๓๕
18  นายสถิต  อุทัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗
19  นายณรงค์  พิสุทธิชาติ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๓๗ – ๒๕๔๐
20  นายปกรณ์  เทพษร
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑
21  นายเฉลียว  พงศาปาน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓
22  นายสนิท  เศวตวงศ์สกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔
23  นายนริศ  ฤทธาภิรมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖
24  นายวิลาพ  อุทัยรัตน์
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓
25  นายสมคิด  บุตรทองแก้ว
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
26  นายจุมพล  ทองใหม่
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  ปัจจุบัน

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                     ปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๕) โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๕๘๕ คน จัดเป็น ๖๒ ห้องเรียน (๑๒ – ๑๓ – ๑๓ – ๘ – ๘ -๘ ) ครู ๑๐๙ คน
พนักงานราชการ ๘ คน พนักงานบริการ ๑๐ คน พนักงานขับรถยนต์ ๒  คนลูกจ้างชั่วคราว ๔๖ คน  
มีเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๒ งาน๕๒ ตารางวา


             สถานที่ตั้ง โรงเรียน ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๓๓-๖๕๗๕ (สำนักงานโรงเรียน) ๐-๗๓๓๓-๖๗๐๓ (ฝ่ายบริหารบุคคล)  และโทรสาร๐-๗๓๓๓-๖๕๗๗


             E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.Benjamapn.ac.th