โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ

2. พัฒนาการบริหารจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

4. ปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน องค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้