โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

วิสัยทัศน์ (Vision)

            วิสัยทัศน์

                จัดการศึกษา ให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นคุณธรรมนำความรู้ เชิดชูสถาบันสัมพันธ์ชุมชน