โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

คณิตศาสตร์

   

นายจตุพร  แป้นมี

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

   

นางขจิต  คุณากรนิยมรัตน

ครูชำนาญการ

นางสุดารัตน์  สุมังคละพันธ์

ครูชำนาญการ

นางรสสุคนธ์

ครูชำนาญการ

นายอารัตสะ  จันทร์คง

ครูชำนาญการ

นายชัยเชต  ขุนฤทธิ์

ครูชำนาญการ

นางหัสนะห์  บือราเฮง

ครูชำนาญการ

นางปรารถนา  รักประเทศ

ครูชำนาญการ

นายโทวัฒน์  เพ็ชรเพ็ง

ครูชำนาญการ

นางสาวสุนธีราภรณ์  ชัยฤกษ์

ครูชำนาญการ

นางส่าฝีหน๊ะ  แวหะมะ

ครูชำนาญการ

นายสุลายมาน  บากา

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวชุติมา  อนุรัตน์

ครูชำนาญการ

นางสาวเพียงตะวัน  พงศ์สิงห์

ครูชำนาญการ

 

นางสาวไรมี   คลานุรักษ์

ครูชำนาญการ

นางสาวซํัฟฟียะห์  สาและ

ครุชำนาญการ

 

นางนูรมี  นิกูโน

ครู