โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ภาษาต่างประเทศ

   

นางกิตินารถ  ไชยรักษ์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนิ่มนวล  ฉิมพลีปักษ์

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสุชิรา  เรืองกำเนิด

ครุชำนาญการ

นางสาวฟาตือเม๊าะ  ดอเลาะ

ครูชำนาญการ 

นางสุดารัตน์  อติศัพท์

ครูชำนาญการพิเศษ 

นางผกามาศ  นกแก้ว 

ครูชำนาญการ

 

นางณ ญาฏา  บุญทน

ครูชำนาญการ

นางสุลาลีวัลย์  ใหม่เจริญ

ครูชำนาญการ 

รองหัวหน้ากลุุ่มสาระฯ

นายเกรียงชัย  อนิสงค์

ครูชำนาญการ 

 

นางประภาพร  ทองบัว

ครูชำนาญการ

นางสายจิต  บุญอินทรสุข

ครูชำนายการ 

 

นางหนึ่งกันยา  หนูแก้ว

ครูชำนายการ

นางสุกัญญา  รัตนสันต์

ครูชำนาญการ 

นางสาวพัชรี  เทพไชย

ครูชำนาญการ 

 

นายฮัมดี  คอแด๊ะ

ครูชำนาญการ

นางสาวนิภาพร  ลิ่มวรากร

ครูชำนาญการ 

 

นางสาวกุสุมา  มะแซ

ครูปฏิบัติการ

 

นางสาวฟารัยดา   ยาลี

ครูปฏิบัติการ

 

นายสมโภช  เพชรนุ้ย

ครูผู้ช่วย

 

นายจอร์จ บี ลาบาซาโน

ครูอัตราจ้าง

นางสาวหลงเจิน  ถาน

ครูอัตราจ้าง

 

นายอามีน  มาปะ

ครูอัตราจ้าง