โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ภาษาไทย

   

นางนารี  สังขรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

นางสาววราภรณ์  รัตนกาญจน์

ครูชำนาญการ

นางประวีณา  เด่นอุดม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวละใม  ทองมี

ครูชำนาญการ

นางเพลินจิต  เกียรติสุด

ครูชำนาญการ

นางประทุม  สมนึก

ครูชำนาญการ

นางวิไลวรรณ  มารอด

ครู

นายนิหัสลัง  เจะยามา

ครูชำนาญการ

ครูราตรี  สู่สุข

ครู

นายบุญญฤทธิ์  รัตนรัต

ครู

นายอิบรอฮิม  พวงนุ่น

ครู