โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

   

นายพิภพ  รุ่งโรจน์รังสรร

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

นางดรุณี  คงสมบูรณ์

ครูชำนาญการ

งานเทคโนโลยี

นางปฐาวรรณ  นิลราช

ครูชำนาญการ

งานเทคโนโลยี

นายอุมา สาเร็ง

ครู คศ.1

งานเทคโนโลยี

นางดิษนัดดา  กลุบุตร

ครู คศ.1

งานเทคโนโลยี

 

 

นางสาวกุลธีร์  ใจสุภาพ

พนักงานราชการ

งานเทคโนโลยี

 

 

     

 

นางสาววริสา  สาครินทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

งานธุรกิจ

 

นางณภัชชา  เสาะสมบูรณ์

ครูชำนาญการ

งานธุรกิจ

นางนาถชนก  ทองทวี

ครูชำนาญการ

งานธุรกิจ

 

นางวรรณา  บุญรัตน์

ครูชำนาญการ

งานธุรกิจ

นางจิตรา  ผดุงวงศ์

ครูชำนาญการ

งานธุรกิจ

 

นายเสนอ  ทองศรีอ่อน

ครูชำนาญการ

งานเกษตร

นายกวี  มลิวรรณ์

ครูชำนาญการ

งานเกษตร

นางทรงศรี กาญจนานันท์

ครูชำนาญการ

งานเกษตร

   

 

 

นางสาวยินดี  อินทรสกุล

ครูชำนาญการ

งานคหกรรม

นางศุภศรี  นิกูโน

ครูชำนาญการ

งานคหกรรม

 

 

นายจุมพล  ณ สมาน

ครูชำนาญการ

งานอุตสาหกรรม

นางอาภรณ์  รัตนไพบูลย์

ครูชำนาญการ

งานบรรณารักษ์

นางสารภี  อุตโรพร

ครูชำนาญการ

งานบรรณารักษ์

นางสาวนินี  มาลัวัยจันทร์

ครู

งานบรรณารักษ์