โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

สุขศึกษาและพลศึกษา

   

นายวันชัย  ประไพเมือง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

   

นางธัญญานินท์  บวรวิชญ์ธนกุล

ครูชำนาญการ

นางกรรณิการ์  ตาเฮ

ครูชำนาญการ

นางสาวสุชญา  บุตรราษฎร์

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายธิติวัฒน์  พัฒนใหญ่ยิ่ง

ครูชำนาญการ

นายซัมซูดิง  วายะโยะ

ครูผู้ช่วย

นางสาวปริญญาดา  บุญเปี่ยม

พนักงานราชการ