โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

ฝ่ายบริหาร

นายจุมพล  ทองใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

http://data.bopp-obec.info/emis/pic/1094300329-20160630-072044.jpg http://data.bopp-obec.info/emis/pic/1093340279-20130830-141449.jpg   http://data.bopp-obec.info/emis/pic/1094300329-20160629-095312.jpg

ว่าที่ ร.ต. ชาครีย์ คะนอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวรรณชิต บินโอ๊ะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

นายปราโมทย์ พรหมโหร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายจุมพล ณ สมาน

รักษาการรองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป