โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

Benjamarachutit Pattani School

เลขที่ 2 ถนนสะบารัง  ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์ 073-336575

โทรสาร 073-336577

Top Panel
- - - - - -

จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ

Web Link

เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

เพชรพระเกี้ยว

     ห้องเรียนพิเศษเพชรพระเกี้ยว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นทางเลือกของผู้ปกครอง ตอบสนองความคาดหวังของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนแบบมีส่วนรวม โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทาง สสวท. และสอวน. มีปรัชญาการจัดการศึกษา คือ จัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ได้รับพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล เน้นทักษะการคิดระดับสูง ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะ หาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรมจริยธรรม

 

วัตถุประสงค์

1) จัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล
2) เน้นทักษะการคิดระดับสูงด้านกระบวนการการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรมจริยธรรมเตรียมตัวสู่การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป