ทำเนียบผู้บริหาร

๑.นายโต๊ะครูใหญ่๒๔๕๕-๒๔๖๐
๒.ขุนอนุพนธ์ศิษยานุศาสน์ครูใหญ่ ๒๔๖๐-๒๔๖๕
๓.ขุนวิจิตรมาตรครูใหญ่ ๒๔๖๕-๒๔๗๗
๔.นายอ๋อง บุญยิ่งครูใหญ่ ๒๔๗๗-๒๔๗๗
๕.นายรุ่น วุฒมณีครูใหญ่ ๒๔๗๗-๒๔๘๔
๖.นายสุดใจ เหล่าสุนทรครูใหญ่ ๒๔๘๔-๒๔๘๕
๗.นายจำรัส สุขุมวัฒนะครูใหญ่ ๒๔๘๖-๒๔๘๖
๘.นายนิตย์ นพคุณครูใหญ่ ๒๔๘๖-๒๔๙๐
๙.นายกุศล สุจรรยาครูใหญ่ ๒๔๘๐-๒๔๙๓
๑๐.นายเดื่ยน ศรีวิโรจน์ครูใหญ่ ๒๔๙๓-๒๕๐๒
๑๑.นายชำเลือง วุฒิจันทร์อาจารย์ใหญ่๒๕๐๕-๒๕๐๖
๑๒.นายช่วง เพชรานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๐๖-๒๕๒๒
๑๓.นายสัญฐิกร บุญเพิ่มผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๒๒-๒๕๒๔
๑๔.นายสุวิชช์ ศรีทิพยราษฎร์ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๒๔-๒๕๒๗
๑๕.นายนิทัศน์ ไชยรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๒๗-๒๕๒๙
๑๖.ว่าที่ร้อยตรีจรงค์ สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๒๙-๒๕๓๓
๑๗.นายมนูญ แสงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๓๓-๒๕๓๕
๑๘.นายสถิต อุทัยผู้อำนวยการโรงเรียน ๒๕๓๕-๒๕๓๗
๑๙.นายณรงค์ พิสุทธิชาติผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๓๗-๒๕๔๐
๒๐.นายปกรณ์ เทพษรผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๔๐-๒๕๔๑
๒๑.นายเฉลียว พงศาปานผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๔๑-๒๕๔๓
๒๒.นายสนิท เศวตวงศ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๔๓-๒๕๔๔
๒๓.นายนริศ ฤทธาภิรมย์ผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๔๔-๒๕๔๖
๒๔.นายวิลาพ อุทัยรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๔๖-๒๕๕๓
๒๕.นายสมคิด บุตรทองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๕๔-๒๕๕๕
๒๖.นายจุมพล ทองใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๕๕-๒๕๖๓
๒๗.นายประสพ ชนามุยาผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๖๓-ปัจจุบัน