BENJAMARACHUTIT PATTANI MINIMARATHON

เบญจมราชูทิศ ปัตตานี มินิมาราธอน
BENJAMARACHUTIT PATTANI MINIMARATHON

ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

🏃‍♂️💚วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562💚🏃‍♂️

1. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์สถานศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สำหรับเทิดพระเกียรติและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

          2.2 เพื่อจัดหารายได้พัฒนาเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21

          2.3 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน / ครู และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดปัตตานี

2. เส้นทางการวิ่ง

เส้นทางการวิ่ง FUN RUN (4 กม.)
เส้นทางการวิ่ง Mini Marathon (11 กม.)

3. กำหนดการแข่งขัน

4. ขนาดเสื้อ

เสื้อสำหรับนักวิ่งประเภท FUNRUN และประเภท MINI MARATHON
เสื้อสำหรับประเภท VIP

5. ประเภทการสมัคร

6. รางวัลการแข่งขัน

ตัวอย่างเหรียญรางวัล

นักวิ่งประเภท FUNRUN และ ประเภท MINI MARATHON ได้รับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย

คนแรกที่เข้าที่ 1 ทั้งชายและหญิง ในประเภท Mini Marathon ไม่กำหนดรุ่น ได้รับรางวัลถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท (โดยจะไม่สามารถรับถ้วยรางวัลที่ 1 ในรุ่นของตนเองอีก ให้ลำดับถัดไปรับถ้วยในรุ่นนั้น ๆ)

รางวัลการแข่งขันประเภท FUN RUN (ชาย/หญิง)
รางวัลการแข่งขันประเภท MINI MARATHON (ชาย)
รางวัลการแข่งขันประเภท MINI MARATHON (หญิง)

* หมายเหตุ
– นักวิ่งที่มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีชื่อสมัครในทะเบียนของงาน และแสดงบัตรประชาชนที่ที่ใช้ในการสมัครภายใน 15 นาที ณ บริเวณเส้นชัย
– นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่นไม่มีสิทธิรับรางวัล
– สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลเฉพาะชาวเอเชียเท่านั้น

7. การบริการ

          1. บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน

          2. บริการซุ้มอาหาร ในสนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ตามแผนผัง ดังนี้

          3. บริการหน่วยพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน

          4. บริการรับฝากของ กรุณารับคืนหลัง 8.00 น.

8. การรับสมัคร

รับจำนวนจำกัด 3,500 ท่าน เท่านั้น!

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์
www.benjamapn.ac.th/BMPNRUN ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562

สมัครด้วยตนเอง
ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ อาคารบรมนาถบพิตรพัฒนา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์  0-7333-6575
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม-20 กันยายน 2562 (วันเวลาราชการ)

9. การชำระเงิน

ปิดรับสมัคร🏃‍♂️
🏃‍♂️ชาวเบญฯ ชวนวิ่ง | เบญจมราชูทิศ ปัตตานี มินิมาราธอน