ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2567

ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
– ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร 1 ร้าน
– ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม 1 ร้าน
รับสมัครระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

  • *หมายเหตุ*
  • ผู้สมัครร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ให้นำวัตถุดิบ และอุปกรณ์มาสาธิตการจัดทำเครื่องดื่มต่อคณะกรรมการพิจารณาในวันคัดเลือก
  • ผู้สมัครร้านจำหน่ายอาหาร ให้ทำอาหารประเภท แกง ผัด ทอด และยำ อย่างละ 1 ชุด มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันคัดเลือก

ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร

ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566