Student Admission 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระบบรับสมัครนักเรียน

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนตามแผนการเรียน

ปฏิทินสำหรับผู้สมัครศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ปฏิทินสำหรับผู้สมัครศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

ปฏิทินสำหรับผู้สมัครศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนตามแผนการเรียน